Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Цели на процедурата:

  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

-      Земеделски стопани;

-      Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

-      За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

-      внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

-      насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

-      опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

-      повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

-      подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

-      подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

-      осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Приложение № 1, раздел 8.2 от ПРСР, включително чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ Поморие;

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици и др.;

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 12. 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 22.04.2019 г., 16:00 часа. 

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2019 г., 16:00 часа. (Приемът по втори краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.02.2020 г., 16:00 часа. (Приемът по трети краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът на финансовата помощ за приетите проектни предложения в периода на прием е в размер на 760 000 лв.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

-       Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 лева. 

-       Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 130 000 лева.

 Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. проекти, представени от земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО);

3. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

4. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка);

5. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани

Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за:

1. инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

2. кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за:

1. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

Критерии за оценка

 

Максимален брой точки 

 

1. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда 10
2. Проектът е свързан с инвестиции за достигане или спазване на стандарти на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства 15
3. Проектът насърчава сътрудничеството между земеделските стопани 10
4. Проекти, свързани с производство на биологични земеделски продукти 10
5. Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на работни места  20
5.1. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места 20
5.2. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места 10
6. Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до намаляването на вредните емисии  10
7. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка) 10
8. Проекти на кандидати, които не са получавали помощ от ЕС 15
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100

 

 

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 40 т.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:

-           по-високи показатели за критерий „Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на работни места“;

-           по-високи показатели за критерий „Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до намаляването на вредните емисии“;

-           по-високи показатели за критерий „Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка).

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев – Изпълнителен директор, 0879 89 01 65, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ-Поморие“ на адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12, тел. 0877 909 333.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

-           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие - http://mig-pomorie.eu/

-           на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/