УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 18.01.2019 г. от 16:00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16, при следния дневен ред:

1. Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2018 г. по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”;

2. Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2018 г. по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

3. Прием на годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2018 г.;

4. Разни.

 

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на СНЦ “МИГ Поморие”