Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Уважаеми дами и господа,

С цел запознаване на местната общност с работата на екипа на МИГ Поморие, бихме желали да Ви предoставим информация относно етапите на разработване, съгласуване и обявяване на мерките от СВОМР на МИГ Поморие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

както и разяснения относно причините за промени в Индикативните годишни работни програми на МИГ за 2017 г. и 2018 г. и забавяне в обявяването на мерките поради изменения и допълнения в:

Наредби, Постановления и Указания през 2017 г. и 2018 г.

 • 21.04.2017 г.- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от  общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г.;
 • 25.08.2017 г.- НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
 • 28.08.2017 г. - Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР;
 • 18.09.2017 г. – Изменени указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР на ОП „ Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г.;
 • 03.10.2017 г. - Изменени указания за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР) 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите  местно развитие и условия, произтичащи от него;
 • 06.10.2017 г. – Изменени указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР на ОП „ Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г.;
 • януари 2018 г. – Изменени указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР на ОП „ Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г.
 • 03.01.2018 г. – Изменение в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от  общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г.;
 • 09.02.2018 г. -  Изменени указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР  на ОП „ Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г.;
 • 29.03.2018 г. – Отпадане на правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и под-мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018 г.) – поради тази причина поради изискване на Управляващия орган на ПРСР, МИГ Поморие подаде Заявление за промяна на Стратегия за ВОМР поради промяна на нормативната уредба – до настоящия момент все още няма решение за одобрение на Заявлението, което води до забавяне на обявяване на мерките от СВОМР на МИГ Поморие, финансирани чрез ПРСР от ЕЗФРСР (Мярка 1: „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 2: “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”; Мярка 3: “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; Мярка 4: “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; Мярка 5: “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”).
 • 03.08.2018 г. – Поради изискване на Управляващия орган на ПРСР, МИГ Поморие обяви за обществено обсъждане на интернет страницата за Сдружението проект на промени с Стратегия за ВОМР на МИГ Поморие по отношение на критериите за оценка на проекти в съдържанието на мерките, финансирани чрез ПРСР от ЕЗФРСР (Мярка 1: „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 2: “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”; Мярка 3: “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; Мярка 4: “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; Мярка 5: “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”). След крайния срок за подаване на възражения/предложения МИГ проведе Общо събрание за одобрение на промяната в критериите по гореспоменатите мерки и подаде на 10.08.2018 г. още едно Заявление за промяна на Стратегия за ВОМР.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО МЕРКИ

Мярка 1: „Инвестиции в земеделски стопанства“ – разработена, очаква се одобрение на подадените  Заявления за промяна на Стратегия за ВОМР от 29.03.2018 г. и от 10.08.2018 г.;

Мярка 2: “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”– разработена, очаква се одобрение на  подадените Заявления за промяна на Стратегия за ВОМР от 29.03.2018 г. и от 10.08.2018 г.;

Мярка 3: “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” - Към днешна дата Управляващия орган на „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. не е издал Насоки за кандидатстване по мярка 6.4. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на ПРСР. Очаква се и одобрение на  Заявленията за промяна на Стратегия за ВОМР от 29.03.2018 г. и от 10.08.2018 г.;

Мярка 4: “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” - разработена, очаква се одобрение на  Заявленията за промяна на Стратегия за ВОМР от 29.03.2018 г. и от 10.08.2018 г.;

Мярка 5: “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - Към днешна дата Управляващия орган на „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. не е издал Насоки за кандидатстване по подмярка 7.5  “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на ПРСР. Очаква се и одобрение на  Заявленията за промяна на Стратегия за ВОМР от 29.03.2018 г. и от 10.08.2018 г.;

Мярка 6: „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР” – Към днешна дата Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. не е издал Указания за прием и изпълнение на проекти;

Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица – разработена, в процес на съгласуване с Управляващия орган от 03.01.2018 г. Преминала съгласуване с Министерството на финансите във връзка с приложимия режим на държавни и минимални помощи;

Мярка 8: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи – разработена, в процес на съгласуване с Управляващия орган от 12.08.2018 г.

Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др. – дата на обявяване по първи прием на проектни предложения – 23.01.2018 г. Одобрен оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения  с Решение № РД05-87 от 02.07.2018 г. на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  Одобрени за финансиране и сключване на договор за  безвъзмездна финансова помощ две проектни предложения както следва:

 1. Проект „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие“ с кандидат община Поморие и партньор „Народно читалище „Атанас Манчев – 1920 г.“, гр. Каблешково; одобрена безвъзмездна финансова помощ - 289 982 лв.
 2. Проект „Кампания за повишаване информираността относно социалните и здравните права и насърчаване включването в изпълнението на местни политики на маргинализирани общности в община Поморие“ с кандидат Сдружение „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - гр. Поморие” и партньор Община Поморие; одобрена безвъзмездна финансова помощ - 99 990 лв.

Общите налични средства по мярка 9 възлизат на 550 000 лв., общата искана сума по одобрените проектни предложения по първи прием е 389 972 лв., поради което мярката ще бъде обявена отново на 23.01.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

Мярка 10: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост – след промените в указанията за прием и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР  на ОП „ Развитие на човешките ресурси“ от януари 2018 г. мярката е в процес на разработване от екипа на МИГ;

Мярка 11: Технологично развитие и иновации – разработена, предстои съгласуване с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. след одобряване на Заявление № 1 за промяна на СВОМР на МИГ Поморие (по мярката се налагаше промяна в част „Минимален размер на БФП за проект“  от 10 000 лв. на 30 000 лв. поради изискване на УО на ОПИК);

Мярка 12: Капацитет за растежа на МСП – разработена, предстои съгласуване с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. след одобряване на Заявление № 1 за промяна на СВОМР на МИГ Поморие (по мярката се налагаше промяна в част „Минимален размер на БФП за проект“  от 10 000 лв. на 30 000 лв. поради изискване на УО на ОПИК).

Екипът на МИГ Поморие е на разположение за консултации и предоставяне на актуална информация по отношение на мерките от СВОМР, като след гореописаните промени до края на 2018 и началото на 2019 г. очакваме да бъдат обявени всички 12 мерки от Стратегията.

На интернет страницата на Миг Поморие www.mig-pomorie.eu периодично се публикува актуална информация за дейността на Сдружението.