Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/integr549/arhiv2.mig-pomorie.eu/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 2058

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 27.04.2018 г. от 16:00 часа в офис на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16, при следния дневен ред:

  1. „Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ “МИГ Поморие” да подаде заявление за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” поради изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадане на правното основание /чл.9а от ЗПЗП/ за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г. и на основание чл. 39, т. 1 и т. 2 от Наредба №22/2015 г. поради наличие на очевидна грешка и във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“;

  2. „Определяне на дневен ред за протичане на Общото събрание”.

 

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на СНЦ “МИГ Поморие”