Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Поморие“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 9 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 2.013 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, чието реализиране ще създаде превенция на социалното изключване на маргинализирани групи от обществото.

Проектите ще се изпълняват на територията на територията на МИГ „Поморие“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:

-     активиране на икономически неактивни лица;

-     посредничество за намиране на работа;

-     професионално информиране и консултиране;

-     психологическо подпомагане;

-     мотивационно обучение;

-     предоставяне на обучение – за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност;

-     включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;

-     насърчаване на самостоятелната заетост и др.

  1. Направление „Подобряване достъпа до образование“:

-     превенция на ранното отпадане от училище;

-     интеграция в образователната система на деца и младежи;

-     подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;

-     ограмотяване на възрастни извън формалната образователна система.

  1. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:

-     интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните особености на целевата група;

-     предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;

-     повишаване информираността относно социалните и здравните им права;

-     насърчаване семейното планиране и отговорното родителство - напр. консултиране и подкрепа с цел повишаване на родителските умения, подкрепа на рискови бременни жени, включително и непълнолетни с цел успешно и плавно преминаване на кризисните ситуации, свързани с промените в живота на младите майки, превенция на изоставянето, насърчаване на отговорното родителство и др.;

-     повишаване здравната култура.

Включването на дейност/и от това направление в проектите е задължително.

  1. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“:

-     планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;

-     общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;

-     подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на местни политики;

-     инициативи за преодоляване на стереотипи, в т.ч. организиране на публични събития и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи от сегрегираните райони и идентифициране на мерки за подобряване социалното им включване;

-     инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства);

-     подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред.

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 23.04.2018 г., 16:00 часа.

При неусвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ – Поморие ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения съгласно обявения ИГРП, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием от 2018 г.

Втори краен срок за кандидатстване: 23.04.2019 г., 16:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg