Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Община Поморие подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности, които допринасят за постигане целите на мярката: 

1. подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;

2. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

5. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

6. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

 
Проектът ще се изпълнява в рамките на максимум девет месеца и обхваща следните дейности:

• Формиране и учредяване на публично-частно партньорство;

• Популяризиране на подхода и процеса по разработка на СМР;

• Обучение на местни заинтересовани страни;

• Проучвания и анализи на територията на Община Поморие;

• Изготвяне на стратегия, вкл. консултации със заинтересовани страни за подготовка на стратегията, работни срещи, обществени обсъждания;

• Дейности за координация.

 
Крайната цел на проекта е изготвяне на Стратегия за местно развитие, като за нейната подготовка ще бъдат проведени  множество информационни срещи, консултации със заинтересовани страни  и обществени обсъждания.
 
За периода 2016-2023 г. за първи път се предоставят възможности за прилагане на многофондово финансиране на територията на МИГ, обхващаща  цялата територия на община Поморие. Средствата общо за проекта по отделните програми могат да достигнат следните прагове:

От Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.: до левовата равностойност на 1 500 000 евро.


От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г.: до левовата равностойност на 760 000 евро.


От Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК): до левовата равностойност на 1 000 000 евро.


От Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) 2014-2020 г.: до левовата равностойност на 500 000 евро


От Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014-2020 г.: максималният размер на финансиране на стратегия по програмата се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат дейности в тях. Максималният размер на средствата, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар.