Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Без категория

Благодарение на политиката на ЕС за развитие на селските райони тези части от територията на ЕС успяват да посрещнат множеството икономически, социални и екологични предизвикателства на 21-ви век.

Наричана често „вторият стълб“ на Общата селскостопанска политика (ОСП), тази политика допълва системата за преки плащания за земеделските стопани и мерките за регулиране на селскостопанските пазари (т.нар. „първи стълб“). Политиката за развитие на селските райони споделя редица цели с другите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

logoecПолитиката на ЕС за развитие на селските райони се финансира по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с бюджет от 100 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г., като всяка страна от ЕС получава финансови средстваТ за 7-годишния период. Тези средства ще привлекат още 61 млрд. евро публично финансиране в държавите членки.

Съществуват 118 различни програми за развитие на селските райони (ПРСР) в 28-те страни от ЕС — 20 единни национални програми и 8 държави членки, които са избрали да имат две или повече (регионални) програми.

Рамка на ЕС за програмите за развитие на селските райони

Държавите членки и регионите изготвят своите програми за развитие на селските райони въз основа на потребностите си и включвайки поне четири от следните шест общи приоритета на ЕС:

  • поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в селските райони;
  • повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите;
  • насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;
  • възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
  • насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните;
  • насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Приоритетите в областта на развитието на селските райони са разделени на целеви области. Така например приоритетът за ресурсна ефективност включва целеви области „намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство“ и „стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство“. В рамките на своите ПРСР държавите членки или регионите определят количествени цели по отношение на тези целеви области. След това те решават какви мерки ще използват за постигане на тези цели и колко финансиране ще бъде предоставено за всяка от мерките. Поне 30% от финансирането за всяка ПРСР трябва да се заделят за мерки, свързани с околната среда и изменението на климата, както и поне 5% за инициативата LEADER.  Научете повече за очакваните резултати на платформата за свободно достъпни данни на ЕСИФ и от информационните документи за всяка ПРСР.

Развитието на селските райони като част от по-широка стратегия на ЕС за инвестиции

От 2014 г. насам страните от ЕС трябва да сключват споразумение за партньорство, което налага координация на цялото финансиране от ЕС по структурните и инвестиционни фондове (ЕСИФ) във всяка страна. Европейската комисия и страните от ЕС също така работят с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за създаване на финансови инструменти в рамките на ЕЗФРСР. Изпълнението и резултатите от политиката за развитие на селските райони се наблюдават и оценяват подробно. Повече информация за отделните проекти можете да намерите на уебсайтовете на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР), мрежата за европейско партньорство за иновации (ЕПИ) и на уебсайта Бюджет на ЕС за постигане на резултати.

Препечатано от:
 

 Местна инициативна група Поморие

Адрес:
8200, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул."Княз Борис I" 96А

Е-мейл:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мобилен:
+359 877 909 333

Факс:
+359 596 320 16

Община Поморие подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Прочети още...