Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)

Мярка 1: Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Мярка 3: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Мярка 4: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 5: Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура структура

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 

Мярка 6: Подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Мярка 8: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот

Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.

Мярка 10: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

Мярка 11: Технологично развитие и иновации

Мярка 12: Капацитет за растежа на МСП