Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

 
 Отвори цялата стратегия и изтегли 
 
 Споразумение №РД50-10/25.01.2017 за изпълнение на СВОМР на МИГ - Поморие 
  

Резюме на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ ПОМОРИЕ - 2016-2020 г.

В територията на МИГ Поморие попада Община Поморие, която е съставена от 3 града и 14 села.

1.Цели на стратегията

Главната цел за развитие на МИГ Поморие е: Повишаване качеството на жизнената среда, повишаване конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова реализация и социално включване.

Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачеството, насърчаване на иновационната активност и развитие на устойчив бизнес

Приоритет 2: Стимулиране на местното развитие и опазване на околната среда

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността

Специфични цели към Приоритет 1: Специфична цел 1.1 Насърчаване на инвестициите, технологична модернизация и иновации в предприятията.; Специфична цел 1.2. Развитие на земеделски стопанства и предприятия и повишаване конкурентоспособността на селското стопанство.

Специфични цели към Приоритет 2: Специфична цел 2.1 Повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на живот чрез подобряване на жизнената среда и насърчаване на нови бизнес начинания.; Специфична цел 2.2 Опазване и съхранение на околната среда и развитие на туристическа инфраструктура, свързана с експониране и популяризиране на културни, исторически и природни ценности.

Специфични цели към Приоритет 3: Специфична цел 3.1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.; Специфична цел 3.2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

2. Описание на мерките

Мярка 1: Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Мярка 3: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Мярка 4: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 5: Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура структура

Мярка 6: Подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВО Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Мярка 8: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот

Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.

Мярка 10: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

Мярка 11: Технологично развитие и иновации

Мярка 12: Капацитет за растежа на МСП

3. Финансов план

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)

2 933 000

39,11%

М1

Инвестиции в земеделски стопанства

760 000

10,13%

М2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

450 000

6,00%

М3

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

500 000

6,67%

М4

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

973 000

12,97%

М5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

250 000

3,33%

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

1 167 055

15,56%

М6

Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата Натура 2000

1 167 055

15,56%

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1 450 000

19,33%

М7

Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

200 000

2,67%

М8

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи

300 000

4,00%

М9 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др. 550 000 7,33%

М10

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

400 000

5,33%

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 950 000

26,00%

М11

Технологично развитие и иновации

750 000

10,00%

М12

Капацитет за растежа на МСП

1 200 000

16,00%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

7 500 055

100%

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

977 666